Reklamácie

V prípade reklamácie pošlite e-mail na adresu reklamacie@nabytoksprint.sk

Nezabudnite uviesť nasledujúce informácie:

 • názov zakúpeného tovaru
 • dátum nákupu (nájdete na faktúre alebo pokladničnom doklade)
 • číslo dokladu
 • kontaktné údaje spolu s tel. číslom
 • podrobný popis poškodenia, prípadne ilustračné fotky

Reklamačný pracovník vás bude kontaktovať v najbližšom možnom termíne.

Ako reklamáciu riešime?

 1. Ak ste dostali poškodený diel, napíšte nám jeho označenie podľa montážneho plánu a my vám pošleme nový kus.
 2. Ak máte problém so sedačkou, posteľou alebo nejakým iným veľkým kusom nábytku, reklamáciu posúdime individuálne.Reklamačný poriadok

Tento reklamační řád všeobecné obchodní podmínky je vydán zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád je vydán společností NÁBYTEK SPRINT s.r.o., IČ: 27806103, se sídlem: V Zimném dole 825, 735 11 Orlová, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52323                

Tento reklamačný poriadok je vydaný podľa zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Tento reklamačný poriadok je vydaný spoločnosťou NÁBYTEK SPRINT s.r.o., IČO: 27806103, so sídlom: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá, zapísanej na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 52323

kontaktné údaje:
email:  reklamacie@nabytoksprint.sk
telefón: 0915 450 959

www: www.nabytoksprint.sk

(ďalej len „predávajúci“)

I.
Práva pri nekvalitnom plnení

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatnení práv pri nekvalitnom plnení kúpnej zmluvy, ktorú uzavrela fyzická osoba mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“)
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá nedostatky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
 3. má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúceho,
 4. sa tovar hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 5. tovar zodpovedá akosťou a vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak akosť alebo vyhotovenie bolo určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 6. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 7. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 8. Za nedostatky tovaru sa nepovažuje rozdiel v odtieni farieb tovaru v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

II. 
Lehota na uplatnenie práv

 1. Ak sa nedostatky prejavia v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, predpokladá sa, že tovar mal nedostatky už pri prevzatí.
 2. Kupujúci má právo uplatniť práva pri nekvalitnom plnení v dobe šiestich mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo uplatniť práva pri nekvalitnom plnení, ktoré sa prejaví pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru. Predávajúci môže pri jednotlivých tovaroch stanoviť aj dlhšiu záručnú lehotu.
 3. Ustanovenie čl. II ods. 2 sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu z dôvodu nedostatkov, pre ktoré sa dohodla nižšia cena, na opotrebovaný tovar spôsobený jeho obvyklým používaním, na použitý tovar s nedostatkami zodpovedajúcimi miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré vyplývajú z povahy tovaru.

III.
Práva kupujúceho

 1. V prípade výskytu nekvalitného plnenia môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  1. výmenu za nový tovar,
  2. opravu tovaru,
  3. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  4. odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  1. ak má tovar podstatné nedostatky,
  2. ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt nedostatkov alebo nedostatkov po oprave,
  3. pri väčšom počte nedostatkov tovaru.
 3. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne za ujmu na majetku a tovare, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.
 4. Voľba spôsobu reklamácie je na kupujúcom. Kupujúci uvedie predávajúcemu, aké právo si zvolil, a to pri oznámení nedostatkov, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení nedostatkov. Oznámenú voľbu kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to však neplatí, ak kupujúci žiadal opravu nedostatkov, ktoré sa ukážu ako neopraviteľné. Ak predávajúci neodstráni nedostatky v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že nedostatky neodstráni, kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia nedostatkov primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

IV. 
Postup pri vybavovaní reklamácie

 1. Kupujúci môže odoslať tovar predávajúcemu na adresu NÁBYTEK SPRINT s.r.o., V Zimném dole 825, 735 11 Orlová alebo ho odovzdať predávajúcemu v pobočke.
 2. Pri zasielaní kupujúci zabalí tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a zničeniu. K tovaru kupujúci priloží doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad ‒ faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci dátum nákupu tovaru, spolu s opisom nedostatkov a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.
 3. Kupujúci uvedie pri reklamácii nasledujúce údaje: názov zakúpeného tovaru, dátum zakúpenia, resp. obdržania zásielky, číslo dokladu, kontaktné údaje s telefónnym číslom, podrobný popis poškodenia, prípadne ilustračné fotografie.
 4. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v každej pobočke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, a tiež potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomne odôvodniť zamietnutie reklamácie.
 5. Ak by kupujúcemu uplatnenia práva pri nekvalitnom plnení malo spôsobiť značné problémy, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť na miesto uplatnenia reklamácie bežným spôsobom, alebo ide o tovar, ktorý je zamontovaný alebo je súčasťou nehnuteľnosti, predávajúci nedostatky posúdi po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. V takom prípade je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.
 6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebná na odborné posúdenie nedostatkov. Reklamácia vrátane odstránenia nedostatkov musí byť vybavená ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 8. Práva pri nekvalitnom plnení kupujúcemu nenáležia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má nedostatky, alebo ak kupujúci nedostatky sám spôsobil.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej lehoty.
 10. Práva a povinnosti zmluvných strán o právach pri nekvalitnom plnení sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

Tento reklamačný poriadok je platný od 24.02.2024

Príloha: 
Formulár na odstúpenie od zmluvy